HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Hozzájárulok, hogy az InnoSol Informatikai Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 23. B. ép., cégjegyzék szám: 13 09 126119 adószám: 13634728-2-13) (továbbiakban: Cég), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Cég munkakörre jelentkezésem elbírálása és a kiválasztási folyamatban történő részvételem céljából megkereshet.

A Cég a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

 

Az adatkezelés célja: Az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Cég aktuális munkalehetőségeiről történő tájékoztatása.

 

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • önéletrajz

 

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

 

Az adatkezelés címzettjei: A Cég ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Cég informatikusa. A Cég adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a munkára jelentkező személyek személyes adatait megismerni.

 

Az adatkezelés módja: A Cég adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A Cég személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

 

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

 • tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról
 • visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
 • kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
 • tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
 • panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/ panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek.

Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Céget is.

 

A Cég köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa, vagy adatfeldolgozó igénybevétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által feldolgozott

 • adataimról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Cég a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Céghez még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Cég költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Cég visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

A GDPR nyilatkozatot ide kattintva pdf formátumban is megtekintheti.
Adatkezelési hozzájárulás (GDPR): Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az InnoSol Informatikai Kft. személyes adataimat kapcsolattartás céljából nyilvántartsa. Az InnoSol Informatikai Kft. külön kérés hiányában NEM fog kéretlen reklámanyagot küldeni az Ön által megadott elérhetőségekre. Adatvédelmi szabályzatunkat itt tekintheti meg: Adatvédelmi tájékoztató